Seadused ja määrused

Põhikooli- ja gümnaasiumi seadus Vastu võetud 09.06.2010. Redaktsioon 01.02.2018

Eesti Vabariigi haridusseadus Vastu võetud 23.03.1992. Redaktsioon 01.02.2018

Koduõppe ja haiglaõppe tingimused ja kord Vastu võetud 11.08.2010 nr 40 Redaktsioon 09.03.2018

Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määrus nr 44. Redaktsioon 30.05.2016

Kooli õppe- ja kasvatusalastes kohustuslikes dokumentides esitatavad andmed ning dokumentide täitmise ja pidamise kord Vastu võetud 25.08.2010 nr 52 Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2010

Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kordVastu võetud 19.08.2010 nr 43 Redaktsiooni jõustumise kp: 25.09.2010

Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise, koostamise, läbiviimise ja hindamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord Vastu võetud 17.09.2010 nr 59 Redaktsiooni jõustumise kp: 21.12.2015

Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse ning riigieksamitunnistuse statuut ja vormidVastu võetud 13.08.2010 nr 113 Redaktsiooni jõustumise kp: 01.09.2010

Õpilase hindamise, järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord Vastu võetud 16.11.2006 nr 41 Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2006 Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2013

Võõrkeelse põhikooli ja gümnaasiumi eesti keele lõpueksami ja eesti keele tasemeeksami ühitamise tingimused Vastu võetud 18.02.2002 nr 24 Redaktsiooni jõustumise kp:25.09.2010

Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele Vastu võetud 27.03.2001 nr 36 Redaktsiooni jõustumise kp: 01.09.2010

Koolikohustuse täitmise edasilükkamise tingimused ja kord Vastu võetud 12.08.2010 nr 49.  Redaktsioon 01.09.2010

Nõustamiskomisjonile taotluse esitamise tingimused ja kord Vastu võetud 25.08.2010 nr 50 Redaktsiooni jõustumise kp: 01.09.2010

Õpilaspileti väljaandmise kord ja õpilaspileti vorm Vastu võetud 13.08.2010 nr 42 Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2010

Keele- ja kultuuriõppeks võimaluste loomise tingimused ja kord Vastu võetud 19.08.2010 nr 116 Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2010

Koduõppe ja haiglaõppe tingimused ja kord Vastu võetud 11.08.2010 nr 40 Redaktsiooni jõustumise kp: 01.09.2010

Õpilase tunnustamise tingimused ja kord Vastu võetud 09.08.2010 nr 37 Redaktsiooni jõustumise kp: 01.09.2010

Kooliraamatukogude töökorralduse alused Vastu võetud 24.08.2010 nr 46 Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2010 

Õpikutele, tööraamatutele, töövihikutele ja muule õppekirjandusele, õppekirjanduse retsenseerimisele ja retsensentidele esitatavad nõuded Vastu võetud 11.08.2010 nr 41 Redaktsioon:01.09.2010

Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded Vastu võetud haridusministri 26. augusti 2002. a määrusega nr 65, Redaktsiooni jõustumise kp:08.10.2010

Pedagoogide atesteerimise tingimused ja kord astu võetud 02.10.2002 nr 69 Redaktsiooni jõustumise kp: 01.09.2010

Koolitervishoiuteenust osutava õe tegevused ning nõuded õe tegevuste ajale, mahule, kättesaadavusele ja asukohale Vastu võetud 13.08.2010 nr 54 Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2010

Asjaajamiskorra ühtsed alused Vastu võetud 26.02.2001 nr 80 Redaktsiooni jõustumise kp: 13.11.2010

Avaliku teabe seadus Vastu võetud 15.11.2000 Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011

Isikuandmete kaitse seadus Vastu võetud 15.02.2007 Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011

Laste õigused ja isikuandmete töötlemine 28.12.2007

Pildistamine haridusasutustes 10.03.2008

Õpilaste ja vilislaste nimekirjade veebilehel avaldamise kohta 19.11.2008

Õpetajate koolituse raamnõuded Vastu võetud 22.11.2000 nr 381 Redaktsiooni jõustumise kp:13.09.2010

Kooli ja koolieelse lasteasutuse nõustamise tingimused ja kord sisehindamise küsimustes Vastu võetud 13.08.2009 nr 62 Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2010

Õpilasuurimuse ja praktilise töö ettevalmistamise ning hindamise tingimused ja kordVastu võetud 12.10.2011 nr 62 Redaktsiooni jõustumise kp:16.10.2011