2018-2019.õa

2018.-2019. õa õppenõukogu koosolekud

04.09.2018. a nr 1.1-7/1

Päevakord:

1) Õppenõukogu sekretäri valimine.

2) 2017.-2018. õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks.

3) 2018.-2019. õa kooli üldtööplaani kinnitamine.

4) Vanema taotlusel õpilastele koduõppe rakendamine.

30.10.2018. a nr 1.1-7/2

Päevakord:

1) 1. õppeveerandi tulemused.

2) Põhikooli õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuse avaldamine.

3) Hoolekogu esindaja valimine.

20.11.2018  nr 1.1-7/3

Päevakord:

1) Narva Keeltelütseumi põhikooli õppekava üldosa muudatuste läbiarutamine ja  arvamuse avaldamine.

8.01.2019. a nr 1.1-7/4

Päevakord:

1) 1. õppeveerandi tulemuste alusel individuaaltöö plaanide täitmine.

2)  2. õppeveerandi tulemused. 

3) Sisehindamise aruande 2014-2018 läbiarutamine ja arvamuse andmine.

18.01.2019.a  nr 1.1-7/5

Päevakord:

1) Vanema taotlusel õpilasele koduõppe rakendamine.

25.03.2019  nr 1.1-7/6

Päevakord:

1) Arengukava 2019-2022 läbiarutamine ja arvamuse andmine. 

2.04.2019  nr 1.1-7/7

Päevakord:

1) 2.õppeveerandi tulemuste alusel individuaaltöö plaanide täitmine. 

2) 3.õppeveerandi tulemused.

31.05.2019  nr 1.1-7/8

Päevakord:

1) 3. õppeveerandi tulemuste alusel individuaaltöö plaanide täitmine.

2) 4. õppeveerandi tulemused.

3) 1.-8. klasside õpilaste järgmisse klassi üleviimine.

4) 1.-8. klasside õpilaste tunnustamine kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“.

5) 1.-8. klasside õpilaste täiendavale õppetööle jätmine.

6) Lapsevanema taotlusel koduõppel õppivatele õpilastele õppimise perioodi pikendamine.

18.06.2019  nr 1.1-7/9

1) 10.-11. klasside õpilaste täiendavale õppetööle jätmine

2) Lapsevanema taotlusel õpilasele õppimise perioodi pikendamine (Polina Arkhipova, 11.kl).

3) 10.-11. klasside õpilaste järgmisse klassi üleviimine.

4) 10.-11. klasside õpilaste tunnustamine kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“.

5) 1.-8. klasside õpilaste täiendava õppetöö täitmise tulemused ja järgmisse klassi üleviimine.

6) Lapsevanema taotlusel koduõppel õppiva õpilase tulemused ja järgmisse klassi üleviimine (Aleksandra Golubeva, 4.c).

7) Põhikooli lõpetamine ja põhikooli lõputunnistuste väljaandmine.

8) Põhikooli lõpetajate tunnustamine kiitusega.

9) Põhikooli lõpetajate tunnustamine kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“.

10) Gümnaasiumi lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine.

11) Gümnaasiumi lõpetajate tunnustamine kuld- ja hõbemedalitega.