2016-2017.õa

2016.-2017. õa õppenõukogu koosolekud

01.09.2016.a nr 1.1-7/1
Päevakord
1. Õppenõukogu sekretäri valimine.
2. 2016.-2017. õa kooli üldtööplaani kinnitamine.

25 .10.2016.a nr 1.1-7/2
Päevakord
1. 1. õppeveerandi tulemused.
2. Õpilase järgmisse klassi üleviimine.
3. Põhikooli õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuse avaldamine.

04 .01.2017.a nr 1.1-7/3
Päevakord
1. 1. õppeveerandi tulemuste alusel individuaaltöö plaanide täitmine.
2. 2. õppeveerandi tulemused.

28 .03.2017.a nr 1.1-7/4
Päevakord
1. 2. õppeveerandi tulemuste alusel individuaaltöö plaanide täitmine.
2. 3. õppeveerandi tulemused.

05.06.2017.a nr 1.1-7/5
Päevakord
1. 3. õppeveerandi tulemuste alusel individuaaltöö plaanide täitmine.
2. 4. õppeveerandi tulemused.
3. 1.-8. klasside õpilaste järgmisse klassi üleviimine.
4. 1.-8. klasside õpilaste tunnustamine kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest”.
5. 1.-.8. klasside õpilaste täiendavale õppetööle jätmine. 
6. Lapsevanema taotlusel koduõppel õppivatele õpilastele õppimise perioodi pikendamine.

19.06.2017.a nr 1.1-7/6
Päevakord
1. Teade 10./11. klassi õpilase koolist väljaarvamisest. 
2. 10.-11. klasside õpilaste täiendavale õppetööle jätmine. 
3. 10.-11. klasside õpilaste järgmisse klassi üleviimine. 
4. 10.-11. klasside õpilaste tunnustamine kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest”.
5. 1.-8. klasside õpilaste täiendava õppetöö täitmise tulemused ja järgmisse klassi üleviimine.
6. Lapsevanema taotlusel koduõppel õppivate õpilaste tulemused ja järgmisse klassi üleviimine.
7. Põhikooli lõpetamine ja põhikooli lõputunnistuste väljaandmine.
8. Põhikooli lõpetajate tunnustamine kiitusega.
9. Põhikooli lõpetajate tunnustamine kiituskirjaga "Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines".
10. Gümnaasiumi lõpetajate tunnustamine kuld- ja hõbemedalitega.
11. Gümnaasiumi lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine.
12. Põhikooli õppekava üldosa muudatuste läbiarutamine ja arvamuse avaldamine.
13. Gümnaasiumi õppekava üldosa muudatuste läbiarutamine ja arvamuse avaldamine.

29.08.2017.a nr 1.1-7/7
Päevakord:
1. Õppenõukogu sekretäri valimine.
2. 11. klassi õpilastele õppimise perioodi pikendamise tulemused. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine.
3.    Vanema taotlusel õpilastele koduõppe rakendamine.
4.    2016.-2017. õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks.